Plugin chưa được chạy hoặc chưa đúng phiên bản - trên hệ thống thanh toán điện tử hải quan - Epayment

Mẫu 01 đăng ký nộp thuế điện tử Ngân hàng

Hướng dẫn sửa lỗi Blocked java trong quá trình kê khai thuế, hải quan...

Khi nộp tờ khai báo lỗi Đang tải thư viện xin vùi lòng chờ trong ít phút, không hiện chọn tệp tờ khai.

Ngoài Internet Explorer có thể dùng Google chorme để khai thuế

Hướng dẫn cập nhật phần mềm KBHXH

Hướng dẫn cài môi trường đăng ký tài khoản , thay đổi thông tin trên web bảo hiểm : https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn

HƯỚNG DẪN